سیستم مدیریت تولید تحت وب

معرفی جامع سیستم تولید روزنه (نسخه وب)

امروزه در سازمان های تولیدی، کنترل میزان تولید و ضایعات ایجاد شده و همچنین مصرف مواد اولیه و ساعت انجام کار یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان و بخش های مختلف تولید می باشد.یکی از ابزارها و راهکارهای این کنترل نرم افزارهای تولید است، به گونه ای که بتوان برنامه تولید، و میزان محصول مورد نیاز واحد بازرگانی را برنامه ریزی کرده و با تحویل به موقع رضایت مشتریان را جلب نمود.

نرم افزار تولید و بهای تمام شده تحت وب روزنه
ساختار مالی منسجم-روزنه

ساختار مالی منسجم

با توجه به یکپارچگی و به هم متصل بودن سیستم مالی تحت وب روزنه تمام اطلاعات به صورت همزان به سیستم مالی تحت وب روزنه منتقل خواهد شد.
بنابر این شما به تمامی اطلاعات و گزارش های مختلف در هرجا و به هر صورتی در اختیار و در دسترس شما خواهد بود.

کنترل تولید و کاهش هزینه ها

همچنین بتوان با مدیریت و کنترل واحد تولید و کاهش هزینه های انجام شده و جلوگیری از افزایش ضایعات که عوامل موثر در بهای تمام شده محصول است، سودآوری سازمان را که از اهداف اصلی هر بنگاه اقتصادی است سازماندهی کرد. به همین منظور در نرم افزار تولید شرکت روزنه امکانات و گزارشات متنوعی پیش بینی شده است که خلاصه ای از آن در زیر آمده است.

تولید و بهای تمام شده-روزنه-2

امکانات سیستم مدیریت تولید تحت وب روزنه

برخی از انواع گزارشات تولید روزنه تحت وب

گزارشات

  • گزارشات ضایعات به تفکیک عادی و غیر عادی و مسئول
  • گزارش توقفات تولید به تفکیک نوع، برنامه ریزی شده و نشده و دستگاه
  • برنامه ریزی مواد مصرفی برای تولیدات آینده
  • گزارش دوباره کاری ها
  • گزارش انحراف مواد مصرفی

گزارشات

  • گزارش مواد مصرفی (کل، به تفکیک مرکز هزینه و به تفکیک محصول)
  • گزارش تولید روزانه و ماهانه با امکان جستجو بر اساس کلیه موارد موجود در گزارش تولید
  • گزارش مقایسه ای تولیدات در ماه های مختلف
  • گزارش ساعات کار انجام شده و دستمزد