نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری، جریان گردش پول نقد و چک های دریافتی و پرداختنی را به طور کامل شبیه سازی و اجرا می‌نماید. با استفاده از نرم افزارخزانه داری تحت وب کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک ها مانند در جریان وصول کردن، برگشت،…
ادامه مطلب