سیستم مدیریت تولید تحت وب

زیر سیستم های روزنه شرق

سیستم مدیریت تولید تحت وب

امروزه در سازمان های تولیدی، کنترل میزان تولید و ضایعات ایجاد شده و همچنین مصرف مواد اولیه و ساعت انجام کار یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان و بخش های مختلف تولید می باشد. یکی از ابزارها و راهکارهای این کنترل نرم افزارهای تولید است، به گونه ای که…
ادامه مطلب