سیستم حسابداری

سیستم حسابداری آنلاین

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات بخصوص مدیران سازمان قرار می دهد. سیستم حسابداری، اطلاعات مالی تمامی بخش های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و ثبت می نماید و بدلیل وجود یکپارچگی، اطلاعات مالی تمامی نرم افزار ها از بخشهایی نظیر خزانه…
ادامه مطلب